Εταιρική-Κοινωνική Ευθύνη

H Ferring Ελλάς σε εφαρμογή του «Κώδικα πρακτικής του ΣΦΕΕ για τις σχέσεις με τις οργανώσεις ασθενών» συνεργάζεται αυστηρά εντός του περιγραφομένου πλαισίου με Ενώσεις Ασθενών, με κύρια κατεύθυνση τον αμοιβαίο σεβασμό, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των οργανώσεων (μέσω της χρηματοδότησης σε ποσοστό μικρότερο του 25% της συνολικής ετήσιας χρηματοδότησης ανά σύλλογο).

Η Ferring Ελλάς στο πλαίσιο του κώδικα που καθορίζει τις συνεργασίες της με συλλόγους ασθενών, δημοσιοποιεί τα στοιχεία σχετικά με την οικονομική ενίσχυση ανά σύλλογο και ανά έργο. Κατά τη διάρκεια του 2012, η Ferring Ελλάς υποστήριξε 1 σύλλογο ασθενών με το συνολικό ποσό των €1.714,16 συμβάλλοντας στο έργο του.

Υποστήριξη σε Συλλόγους Ασθενών 2012